معرفی مسئول

  • مسئول کارگزینی اساتید مدعو:  مهندس غفاری
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول
  • ایمیل: kargozini.damavand@gmail.com
  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2337
  • تلگرام کارگزینی اساتید مدعو: https://t.me/kargozini